Varför ska vi bygga Simrishamnsbanan?

Förmodligen leder ingen annan satsning till att så många människor hamnar inom en timmes pendlingsavstånd till Malmö/Lund-området.

Simrishamnsbanan är en viktig del av ett transportsystem …
Simrishamnsbanan är inte en enskild satsning. Den ingår i en större satsning på ett transportsystem för hela Skåne. Andra delar i systemet är de olika tågsträckningar som utgår från Malmö och som möjliggör ett bekvämt, enkelt och tillgängligt system för persontransporter i regionen – i synnerhet när Citytunneln nu är färdigställd.

… som ger förutsättningar för …
En väl fungerande infrastruktur ger i sig inte tillväxt eller utveckling. Däremot ger den förutsättningar för att förvekliga den potential som finns. På motsvarande sätt kan en dålig infrastruktur bromsa den utveckling som är möjlig, eller begränsa den till trafikförstoppade och överhettade välfärdsghetton.

… en långsiktigt hållbar utveckling …
Utveckling eller tillväxt får inte ske på bekostnad av vad som helst. Målet är att den tillväxt/utveckling som sker ska vara långsiktigt hållbar – miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

… miljömässigt …
Med Simrishamnsbanan som alternativ kommer fler att överge bilen till förmån för ett miljöanpassat transportsystem. Simrishamnsbanan är en viktig satsning för minskad miljöpåverkan och ökad säkerhet.

Den miljöpåverkan som Simrishamnsbanan själv ger upphov till blir liten. Frågor kring omgivningspåverkan och risker ges hög prioritet i planeringen, och stor hänsyn tas till att bevara kultur- och naturvärden.

… ekonomiskt …
Simrishamnsbanan skapar viktiga förutsättningar för regionens näringsliv. Kombinationen attraktiva arbeten och attraktiva boendemiljöer är central för näringslivets förmåga att locka till sig kompetent arbetskraft – både i storstadsområdena och i samhällena utefter bansträckningen. Det innebär att den ekonomiska tillväxten får en bättre regional fördelning. Samtidigt lättar trycket på bostadsmarknaden i storstäderna och deras kranskommuner, och de tillgångar som finns i form av hus och marktillgångar i östra Skåne kan bättre tas tillvara.

… och socialt …
Tillgången till arbetsmarknad, utbildning, kultur och natur är avgörande för livskvaliteten. Genom Simrishamnsbanan får fler tillgång till mer. Särskilt i den östra delen av sträckningen kommer den ökade närheten till Lunds universitet, Malmö högskola och andra lärosäten att möjliggöra studier för många som idag har en utbildningsnivå under riksgenomsnittet. Höjd utbildningsnivå kommer att underlätta rekryteringen av kvalificerad arbetskraft, men också att erbjuda en vidgad arbetsmarknad för Österlenborna.

… i hela Skåne.
Öresundsregionen har enligt flera studier potential att bli ett nordeuropeiskt tillväxtområde. Det förutsätter att hela Skåne – även de östra delarna, som nu har en negativ befolkningsutveckling – släpps in i regionen, vilket i sin tur fordrar ytterligare satsningar på infrastrukturen.

För att uppnå regional balans med ökad och jämnare fördelad tillväxt, utbildning, arbetsmarknad, kultur och boende i Skåne, så är en fullt utbyggd Simrishamnsbana en avgörande faktor.