Några politiska röster

- Ange de tre viktigaste argumenten för Simrishamnsbanan
Simrishamnsbanan knyter på ett bra sätt ihop sydöstra och sydvästra Skåne.
Banan skulle ge tåg till en idag tåglös kommun – tåg betyder utveckling!
Restiden från Simrishamn till Lund och Malmö förkortas betydligt (KE).

Balansen i Skåne arbetsmarknads-, näringslivs- och utbildningsområdet vidgas. Sen givetvis miljöaspekten (SL).

- Vad skulle Simrishamnsbanan betyda för dig (personligen)?
Jag åker nästan alltid kollektivt när jag ska någonstans, så för mig förbättras resmöjligheterna (KE).

Stora fördelar för invånarna i Sjöbo kommun: Förbättrade kommunikationer med såväl öst- som västsidan i Skåne och därmed lättare att arbetspendla och studera. Företagen får lättare arbetskraft från bl.a. Lund/Malmöregionen. Besöksnäringen kommer att öka med turister från både väster och söder, såväl inom Sverige som från utlandet (SL).

- Vad skulle Simrishamnsbanan betyda för regionen?
Simrishamnsbanan skulle innebära en ytterligare förstärkning av utvecklingen i regionen. Skåne är inte starkare än summan av sina delar och att Skåne blir en enda arbetsmarknadsregion är mycket viktigt för utveckling och tillväxt. Dessutom skulle fler människor få möjlighet att resa kollektivt – därmed minskar belastningen på miljön (KE).

Det kan innebära en ökad inflyttning i flera av kommunerna utmed spåret. Man kan välja att bo med livskvalitet i det sydöstra hörnet och kunna fortsätta arbeta, studera etc. i bl.a. Malmö/Lundregionen. Tillgängligheten avseende resetider blir betydligt kortare och jämförbara med bilåkning som i sin tur leder till en framtida bättre miljö. En ökad tillströmning av turister (SL).

- Varför bör Simrishamnsbanan byggas så fort som möjligt?
Det finns en stark viljeinriktning att få till stånd Simrishamnsbanan, men samtidigt måste ordningen i järnvägs- och RTI-planer följas något så när (KE).

Med de svar som jag gett i föregående frågor behöver man inte vänta med att bygga Simrishamnsbanan utan på något sätt är det en självklarhet att banan byggs NU! (SL)

KE = Katarina Erlingson, gruppledare centerpartiet i Region Skåne, ledamot i regionstyrelsen
SL = Stefan Lundgren (m) kommunalråd i Sjöbo kommun och ordförande i Kommunförbundet Skåne.