Referenser & rapporter

Uppsatser & avhandlingar

Här publiceras uppsatser och avhandlingar som på något sätt berör Simrishamnsbanan. Har du skrivit en uppsats som du vill skall finnas tillgänglig här? Kontakta då vår webbredaktör.

  • Innovationer inom turism – En fallstudie av turistorten österlen (2004)
    I följande uppsats belyser Anders Olsson innovationsprocessen bakom utvecklingen av turismsatsningar på österlen. Simrishamnsbanan bedöms i detta sammanhang ha mycket hög relevans för utvecklingen av turismen på österlen, då snabbare och bättre kommunikationer skulle öka tillgängligheten avsevärt.

  • Simrishamnsbanan – Ett led i regional utveckling (2007)
    I denna uppsats har Carita Eskeröd som ambition att finna en förklaring till varför kommunerna i sydöstra Skåne har valt att satsa på Simrishamnsbanan. Med hjälp av intervjuer och litteraturstudier diskuterar Eskeröd hur arbetet samt visionerna med regional utveckling kan se ut, samt varför de berörda kommunerna anser att järnvägstrafiken är viktig för samhället och regionen.

  • Hållbar planering i småort – Vad händer när tåget kommer tillbaka till Veberöd? (2008)
    Följande uppsats är ett examensarbete av Daniel Axelson inom ramen för programmet Fysisk Planering vid Blekinge Tekniska Högskola. Axelson söker svar på hur Veberöd ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt "hållbart" sätt ska kunna anpassa sig till ett stationsnära läge i och med Simrishamnsbanans tillkomst, med tyngdpunkt på: Bostadsstruktur, Infrastruktur och Grönstruktur.