Simrishamnsbanan i ett större perspektiv

Nationella och europeiska mål
Intresset för utveckling av persontrafik på järnväg är stort, såväl regionalt och nationellt som internationellt. Simrishamnsbanan ligger helt i linje med nationella mål och europeiska principer för regional utveckling och är därför en riktig satsning – samhällsekonomiskt, trafikekonomiskt och politiskt.

Regionala mål
Vidareutveckling av den spårburna kollektivtrafiken har högsta prioritet i regionen. I ett gemensamt måldokument, Järnväg i västskånska delen av Öresundsregionen, antog elva kommuner i västra Skåne 1995 en gemensam vision för järnvägens utveckling. Där anges bland annat att persontrafiken ska:

  • vara ryggraden i kollektivtrafiksystemet
  • byggas ut så att den regionala integrationen underlättas
  • ha ett förgrenat regional- och lokaltågsnät till många orter
  • ge god tillgänglighet till städernas viktigaste resmål
  • ha hög reshastighet samt bra regularitet och turtäthet
  • skapa goda kontakter till och från regionen mot övriga Sverige samt Danmark och kontinenten.

År 1999 antog Region Skåne det regionala utvecklingsprogrammet Skånsk livskraft. Fyra övergripande mål för Skåne formulerades: tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans. Simrishamnsbanan harmonierar med såväl Järnväg i västskånska delen av Öresundsregionen som Skånsk livskraft.